ترجمه Logical Difference در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تفاضل‌ منط‌قي‌. می باشد

Logical Difference به چه معناست و Logical Difference یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Logical Difference

تفاضل‌ منط‌قي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تفاضل‌ منط‌قي‌., ترجمه تفاضل‌ منط‌قي‌., کلمات شبیه تفاضل‌ منط‌قي‌.
دانلود فایل ها