ترجمه Logical Not در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نقص‌ منط‌قي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نفي‌ منط‌قي‌.

Logical Not به چه معناست و Logical Not یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Logical Not

نقص‌ منط‌قي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نقص‌ منط‌قي‌, ترجمه نقص‌ منط‌قي‌, کلمات شبیه نقص‌ منط‌قي‌ , نفي‌ منط‌قي‌. به لاتین
دانلود فایل ها