ترجمه Logical Record در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مدرك‌ منط‌قي‌. می باشد

Logical Record به چه معناست و Logical Record یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Logical Record

مدرك‌ منط‌قي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی مدرك‌ منط‌قي‌., ترجمه مدرك‌ منط‌قي‌., کلمات شبیه مدرك‌ منط‌قي‌.
دانلود فایل ها