ترجمه Logical State در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حالت‌ يك‌ منط‌قي‌. می باشد

Logical State به چه معناست و Logical State یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Logical State

حالت‌ يك‌ منط‌قي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی حالت‌ يك‌ منط‌قي‌., ترجمه حالت‌ يك‌ منط‌قي‌., کلمات شبیه حالت‌ يك‌ منط‌قي‌.
دانلود فایل ها