ترجمه Logicality در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای منط‌قي‌ بودن‌. می باشد

Logicality به چه معناست و Logicality یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Logicality

منط‌قي‌ بودن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی منط‌قي‌ بودن‌., ترجمه منط‌قي‌ بودن‌., کلمات شبیه منط‌قي‌ بودن‌.
دانلود فایل ها