ترجمه Logistic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای منط‌ق‌ نمادي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مربوط‌ به‌ منط‌ق‌ نمادي‌.

Logistic به چه معناست و Logistic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Logistic

منط‌ق‌ نمادي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی منط‌ق‌ نمادي‌, ترجمه منط‌ق‌ نمادي‌, کلمات شبیه منط‌ق‌ نمادي‌ , مربوط‌ به‌ منط‌ق‌ نمادي‌. به لاتین
دانلود فایل ها