خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =32238 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('32238','1','0','0','0','1','232054196');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =32238 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Loll به فارسی

ترجمه Loll در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بيرون‌ افتادن‌. می باشد

Loll به چه معناست و Loll یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Loll

بيرون‌ افتادن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بيرون‌ افتادن‌., ترجمه بيرون‌ افتادن‌., کلمات شبیه بيرون‌ افتادن‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: