ترجمه Long Jump در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ورزش‌) پرش‌ ط‌ول‌. می باشد

Long Jump به چه معناست و Long Jump یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Long Jump

(ورزش‌) پرش‌ ط‌ول‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (ورزش‌) پرش‌ ط‌ول‌., ترجمه (ورزش‌) پرش‌ ط‌ول‌., کلمات شبیه (ورزش‌) پرش‌ ط‌ول‌.




دانلود فایل ها