ترجمه Look در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وانمود كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ظ‌اهر شدن‌ , در فارسی : جستجو كردن‌.

Look به چه معناست و Look یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Look

وانمود كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی وانمود كردن‌, ترجمه وانمود كردن‌, کلمات شبیه وانمود كردن‌ , ظ‌اهر شدن‌ به لاتین , جستجو كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها