ترجمه Loop Initializaion در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ارزش‌ دهي‌ اغازي‌ در حلقه‌. می باشد

Loop Initializaion به چه معناست و Loop Initializaion یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Loop Initializaion

ارزش‌ دهي‌ اغازي‌ در حلقه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ارزش‌ دهي‌ اغازي‌ در حلقه‌., ترجمه ارزش‌ دهي‌ اغازي‌ در حلقه‌., کلمات شبیه ارزش‌ دهي‌ اغازي‌ در حلقه‌.
دانلود فایل ها