ترجمه Lordosis در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ط‌ب‌) انحناي‌ زياد ستون‌ فقرات‌ بط‌رف‌ جلو. می باشد

Lordosis به چه معناست و Lordosis یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lordosis

(ط‌ب‌) انحناي‌ زياد ستون‌ فقرات‌ بط‌رف‌ جلو. به خارجی , ریشه انگلیسی (ط‌ب‌) انحناي‌ زياد ستون‌ فقرات‌ بط‌رف‌ جلو., ترجمه (ط‌ب‌) انحناي‌ زياد ستون‌ فقرات‌ بط‌رف‌ جلو., کلمات شبیه (ط‌ب‌) انحناي‌ زياد ستون‌ فقرات‌ بط‌رف‌ جلو.
دانلود فایل ها