ترجمه Lord’s Day در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای يكشنبه‌ (كه‌ بعقيده‌ مسيحيان‌ عيسي‌ در انروز از مرگ‌ می باشد

Lord’s Day به چه معناست و Lord’s Day یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lord’s Day

يكشنبه‌ (كه‌ بعقيده‌ مسيحيان‌ عيسي‌ در انروز از مرگ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی يكشنبه‌ (كه‌ بعقيده‌ مسيحيان‌ عيسي‌ در انروز از مرگ‌, ترجمه يكشنبه‌ (كه‌ بعقيده‌ مسيحيان‌ عيسي‌ در انروز از مرگ‌, کلمات شبیه يكشنبه‌ (كه‌ بعقيده‌ مسيحيان‌ عيسي‌ در انروز از مرگ‌
دانلود فایل ها