ترجمه Lord’s Supper در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دستگيري‌ ومصلوب‌ شدنش‌باحواريون‌ خود صرف‌ نمود). می باشد

Lord’s Supper به چه معناست و Lord’s Supper یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lord’s Supper

دستگيري‌ ومصلوب‌ شدنش‌باحواريون‌ خود صرف‌ نمود). به خارجی , ریشه انگلیسی دستگيري‌ ومصلوب‌ شدنش‌باحواريون‌ خود صرف‌ نمود)., ترجمه دستگيري‌ ومصلوب‌ شدنش‌باحواريون‌ خود صرف‌ نمود)., کلمات شبیه دستگيري‌ ومصلوب‌ شدنش‌باحواريون‌ خود صرف‌ نمود).
دانلود فایل ها