خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =32489 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('32489','1','0','0','0','1','2320157174');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =32489 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Lovelorn به فارسی

ترجمه Lovelorn در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شيدا. می باشد

Lovelorn به چه معناست و Lovelorn یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lovelorn

شيدا. به خارجی , ریشه انگلیسی شيدا., ترجمه شيدا., کلمات شبیه شيدا.

دیدگاه‌تان را بنویسید: