ترجمه Low Frequency در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (FL) بسامد كم‌. می باشد

Low Frequency به چه معناست و Low Frequency یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Low Frequency

(FL) بسامد كم‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (FL) بسامد كم‌., ترجمه (FL) بسامد كم‌., کلمات شبیه (FL) بسامد كم‌.
دانلود فایل ها