ترجمه Lowlihead در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پستي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فرومايگي‌ , در فارسی : فروتني‌.

Lowlihead به چه معناست و Lowlihead یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lowlihead

پستي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پستي‌, ترجمه پستي‌, کلمات شبیه پستي‌ , فرومايگي‌ به لاتین , فروتني‌. به لاتین
دانلود فایل ها