ترجمه Lucubrate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای داري‌ كردن‌ وزحمت‌ كشيدن‌. می باشد

Lucubrate به چه معناست و Lucubrate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lucubrate

داري‌ كردن‌ وزحمت‌ كشيدن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی داري‌ كردن‌ وزحمت‌ كشيدن‌., ترجمه داري‌ كردن‌ وزحمت‌ كشيدن‌., کلمات شبیه داري‌ كردن‌ وزحمت‌ كشيدن‌.
دانلود فایل ها