ترجمه Lumen در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای واحد تشعشع‌ برابر مقدار نوري‌ كه‌ از يك‌ شمع‌ معمولي‌ می باشد

Lumen به چه معناست و Lumen یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lumen

واحد تشعشع‌ برابر مقدار نوري‌ كه‌ از يك‌ شمع‌ معمولي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی واحد تشعشع‌ برابر مقدار نوري‌ كه‌ از يك‌ شمع‌ معمولي‌, ترجمه واحد تشعشع‌ برابر مقدار نوري‌ كه‌ از يك‌ شمع‌ معمولي‌, کلمات شبیه واحد تشعشع‌ برابر مقدار نوري‌ كه‌ از يك‌ شمع‌ معمولي‌
دانلود فایل ها