ترجمه Luminous Energy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (فيزيك‌) نيرويي‌ كه‌ تبديل‌ به‌ اشعه‌ نوراني‌ ميشود می باشد

Luminous Energy به چه معناست و Luminous Energy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Luminous Energy

(فيزيك‌) نيرويي‌ كه‌ تبديل‌ به‌ اشعه‌ نوراني‌ ميشود به خارجی , ریشه انگلیسی (فيزيك‌) نيرويي‌ كه‌ تبديل‌ به‌ اشعه‌ نوراني‌ ميشود, ترجمه (فيزيك‌) نيرويي‌ كه‌ تبديل‌ به‌ اشعه‌ نوراني‌ ميشود, کلمات شبیه (فيزيك‌) نيرويي‌ كه‌ تبديل‌ به‌ اشعه‌ نوراني‌ ميشود
دانلود فایل ها