ترجمه Luminous Flux در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جريان‌ تشعشع‌ در ط‌ول‌ موج‌ مريي‌. می باشد

Luminous Flux به چه معناست و Luminous Flux یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Luminous Flux

جريان‌ تشعشع‌ در ط‌ول‌ موج‌ مريي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی جريان‌ تشعشع‌ در ط‌ول‌ موج‌ مريي‌., ترجمه جريان‌ تشعشع‌ در ط‌ول‌ موج‌ مريي‌., کلمات شبیه جريان‌ تشعشع‌ در ط‌ول‌ موج‌ مريي‌.
دانلود فایل ها