ترجمه Lunitidal در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وابسته‌ بحركت‌ جزر ومد در اثر ماه‌. می باشد

Lunitidal به چه معناست و Lunitidal یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lunitidal

وابسته‌ بحركت‌ جزر ومد در اثر ماه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی وابسته‌ بحركت‌ جزر ومد در اثر ماه‌., ترجمه وابسته‌ بحركت‌ جزر ومد در اثر ماه‌., کلمات شبیه وابسته‌ بحركت‌ جزر ومد در اثر ماه‌.
دانلود فایل ها