ترجمه Lutein در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ماده‌ زرد رنگي‌ بفرمول‌ 2O 65H 04C. می باشد

Lutein به چه معناست و Lutein یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lutein

ماده‌ زرد رنگي‌ بفرمول‌ 2O 65H 04C. به خارجی , ریشه انگلیسی ماده‌ زرد رنگي‌ بفرمول‌ 2O 65H 04C., ترجمه ماده‌ زرد رنگي‌ بفرمول‌ 2O 65H 04C., کلمات شبیه ماده‌ زرد رنگي‌ بفرمول‌ 2O 65H 04C.
دانلود فایل ها