ترجمه Luxation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای در رفتگي‌ مفصل‌ استخوان‌. می باشد

Luxation به چه معناست و Luxation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Luxation

در رفتگي‌ مفصل‌ استخوان‌. به خارجی , ریشه انگلیسی در رفتگي‌ مفصل‌ استخوان‌., ترجمه در رفتگي‌ مفصل‌ استخوان‌., کلمات شبیه در رفتگي‌ مفصل‌ استخوان‌.
دانلود فایل ها