ترجمه Lymph در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای غذايي‌. می باشد

Lymph به چه معناست و Lymph یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lymph

غذايي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی غذايي‌., ترجمه غذايي‌., کلمات شبیه غذايي‌.
دانلود فایل ها