ترجمه Lymphocyte در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نوعي‌ از گويچه‌ هاي‌ سفيد خون‌ كه‌ يك‌ هسته‌ دارد. می باشد

Lymphocyte به چه معناست و Lymphocyte یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lymphocyte

نوعي‌ از گويچه‌ هاي‌ سفيد خون‌ كه‌ يك‌ هسته‌ دارد. به خارجی , ریشه انگلیسی نوعي‌ از گويچه‌ هاي‌ سفيد خون‌ كه‌ يك‌ هسته‌ دارد., ترجمه نوعي‌ از گويچه‌ هاي‌ سفيد خون‌ كه‌ يك‌ هسته‌ دارد., کلمات شبیه نوعي‌ از گويچه‌ هاي‌ سفيد خون‌ كه‌ يك‌ هسته‌ دارد.
دانلود فایل ها