ترجمه Lyophil در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شدن‌ بوسيله‌ انجماد. می باشد

Lyophil به چه معناست و Lyophil یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lyophil

شدن‌ بوسيله‌ انجماد. به خارجی , ریشه انگلیسی شدن‌ بوسيله‌ انجماد., ترجمه شدن‌ بوسيله‌ انجماد., کلمات شبیه شدن‌ بوسيله‌ انجماد.
دانلود فایل ها