ترجمه Lyophobic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای داراي‌ عدم‌ تجانس‌ با مايعي‌ كه‌ دران‌ پراكنده‌ شده‌ (مثل‌ می باشد

Lyophobic به چه معناست و Lyophobic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lyophobic

داراي‌ عدم‌ تجانس‌ با مايعي‌ كه‌ دران‌ پراكنده‌ شده‌ (مثل‌ به خارجی , ریشه انگلیسی داراي‌ عدم‌ تجانس‌ با مايعي‌ كه‌ دران‌ پراكنده‌ شده‌ (مثل‌, ترجمه داراي‌ عدم‌ تجانس‌ با مايعي‌ كه‌ دران‌ پراكنده‌ شده‌ (مثل‌, کلمات شبیه داراي‌ عدم‌ تجانس‌ با مايعي‌ كه‌ دران‌ پراكنده‌ شده‌ (مثل‌
دانلود فایل ها