ترجمه Lyse در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بوسيله‌ ‘ ليزين‌ ‘ تجزيه‌ سلولي‌ بعمل‌ اوردن‌. می باشد

Lyse به چه معناست و Lyse یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lyse

بوسيله‌ ‘ ليزين‌ ‘ تجزيه‌ سلولي‌ بعمل‌ اوردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بوسيله‌ ‘ ليزين‌ ‘ تجزيه‌ سلولي‌ بعمل‌ اوردن‌., ترجمه بوسيله‌ ‘ ليزين‌ ‘ تجزيه‌ سلولي‌ بعمل‌ اوردن‌., کلمات شبیه بوسيله‌ ‘ ليزين‌ ‘ تجزيه‌ سلولي‌ بعمل‌ اوردن‌.
دانلود فایل ها