ترجمه Machine Made در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ساخته‌ شده‌ بوسيله‌ ماشين‌. می باشد

Machine Made به چه معناست و Machine Made یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Machine Made

ساخته‌ شده‌ بوسيله‌ ماشين‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ساخته‌ شده‌ بوسيله‌ ماشين‌., ترجمه ساخته‌ شده‌ بوسيله‌ ماشين‌., کلمات شبیه ساخته‌ شده‌ بوسيله‌ ماشين‌.
دانلود فایل ها