ترجمه Machine Shop در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كارگاه‌ محاسبات‌ ماشيني‌. می باشد

Machine Shop به چه معناست و Machine Shop یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Machine Shop

كارگاه‌ محاسبات‌ ماشيني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی كارگاه‌ محاسبات‌ ماشيني‌., ترجمه كارگاه‌ محاسبات‌ ماشيني‌., کلمات شبیه كارگاه‌ محاسبات‌ ماشيني‌.
دانلود فایل ها