ترجمه Macrobiotics در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دانش‌ ط‌ولاني‌ كردن‌ عمر(از راه‌ رژيم‌ غذايي‌). می باشد

Macrobiotics به چه معناست و Macrobiotics یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Macrobiotics

دانش‌ ط‌ولاني‌ كردن‌ عمر(از راه‌ رژيم‌ غذايي‌). به خارجی , ریشه انگلیسی دانش‌ ط‌ولاني‌ كردن‌ عمر(از راه‌ رژيم‌ غذايي‌)., ترجمه دانش‌ ط‌ولاني‌ كردن‌ عمر(از راه‌ رژيم‌ غذايي‌)., کلمات شبیه دانش‌ ط‌ولاني‌ كردن‌ عمر(از راه‌ رژيم‌ غذايي‌).
دانلود فایل ها