ترجمه Macron در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ان‌ بلندتر شود. می باشد

Macron به چه معناست و Macron یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Macron

ان‌ بلندتر شود. به خارجی , ریشه انگلیسی ان‌ بلندتر شود., ترجمه ان‌ بلندتر شود., کلمات شبیه ان‌ بلندتر شود.
دانلود فایل ها