ترجمه Macron در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای علامت‌’ -‘ كه‌ بالاي‌ حروف‌ صدادار گذارده‌ ميشود تا صداي‌ می باشد

Macron به چه معناست و Macron یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Macron

علامت‌’ -‘ كه‌ بالاي‌ حروف‌ صدادار گذارده‌ ميشود تا صداي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی علامت‌’ -‘ كه‌ بالاي‌ حروف‌ صدادار گذارده‌ ميشود تا صداي‌, ترجمه علامت‌’ -‘ كه‌ بالاي‌ حروف‌ صدادار گذارده‌ ميشود تا صداي‌, کلمات شبیه علامت‌’ -‘ كه‌ بالاي‌ حروف‌ صدادار گذارده‌ ميشود تا صداي‌
دانلود فایل ها