ترجمه Macronutrient در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ماده‌ شيميايي‌ كه‌ براي‌ رشد و نمو و تغذيه‌ گياه‌ لازم‌ می باشد

Macronutrient به چه معناست و Macronutrient یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Macronutrient

ماده‌ شيميايي‌ كه‌ براي‌ رشد و نمو و تغذيه‌ گياه‌ لازم‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ماده‌ شيميايي‌ كه‌ براي‌ رشد و نمو و تغذيه‌ گياه‌ لازم‌, ترجمه ماده‌ شيميايي‌ كه‌ براي‌ رشد و نمو و تغذيه‌ گياه‌ لازم‌, کلمات شبیه ماده‌ شيميايي‌ كه‌ براي‌ رشد و نمو و تغذيه‌ گياه‌ لازم‌
دانلود فایل ها