ترجمه Madderwort در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) تيره‌ روناسيان‌ (eaecaibuR). می باشد

Madderwort به چه معناست و Madderwort یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Madderwort

(گ‌.ش‌.) تيره‌ روناسيان‌ (eaecaibuR). به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) تيره‌ روناسيان‌ (eaecaibuR)., ترجمه (گ‌.ش‌.) تيره‌ روناسيان‌ (eaecaibuR)., کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) تيره‌ روناسيان‌ (eaecaibuR).
دانلود فایل ها