ترجمه Magna Charta در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فرمان‌ كبير يا فرمان‌ ازادي‌ صادره‌ از ط‌رف‌ جان‌ پادشاه‌ می باشد

Magna Charta به چه معناست و Magna Charta یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Magna Charta

فرمان‌ كبير يا فرمان‌ ازادي‌ صادره‌ از ط‌رف‌ جان‌ پادشاه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی فرمان‌ كبير يا فرمان‌ ازادي‌ صادره‌ از ط‌رف‌ جان‌ پادشاه‌, ترجمه فرمان‌ كبير يا فرمان‌ ازادي‌ صادره‌ از ط‌رف‌ جان‌ پادشاه‌, کلمات شبیه فرمان‌ كبير يا فرمان‌ ازادي‌ صادره‌ از ط‌رف‌ جان‌ پادشاه‌
دانلود فایل ها