ترجمه Magnetic Amplifier در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تقويت‌ كننده‌ مغناط‌يسي‌. می باشد

Magnetic Amplifier به چه معناست و Magnetic Amplifier یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Magnetic Amplifier

تقويت‌ كننده‌ مغناط‌يسي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تقويت‌ كننده‌ مغناط‌يسي‌., ترجمه تقويت‌ كننده‌ مغناط‌يسي‌., کلمات شبیه تقويت‌ كننده‌ مغناط‌يسي‌.
دانلود فایل ها