خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =33041 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('33041','1','0','0','0','1','5419828190');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =33041 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Magnetic Amplifier به فارسی

ترجمه Magnetic Amplifier در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تقويت‌ كننده‌ مغناط‌يسي‌. می باشد

Magnetic Amplifier به چه معناست و Magnetic Amplifier یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Magnetic Amplifier

تقويت‌ كننده‌ مغناط‌يسي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تقويت‌ كننده‌ مغناط‌يسي‌., ترجمه تقويت‌ كننده‌ مغناط‌يسي‌., کلمات شبیه تقويت‌ كننده‌ مغناط‌يسي‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: