ترجمه Magnetic Field در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ميدان‌ مغناط‌يسي‌. می باشد

Magnetic Field به چه معناست و Magnetic Field یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Magnetic Field

ميدان‌ مغناط‌يسي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ميدان‌ مغناط‌يسي‌., ترجمه ميدان‌ مغناط‌يسي‌., کلمات شبیه ميدان‌ مغناط‌يسي‌.
دانلود فایل ها