ترجمه Magnetic Thin Film در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای غشاءنازك‌ مغناط‌يسي‌. می باشد

Magnetic Thin Film به چه معناست و Magnetic Thin Film یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Magnetic Thin Film

غشاءنازك‌ مغناط‌يسي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی غشاءنازك‌ مغناط‌يسي‌., ترجمه غشاءنازك‌ مغناط‌يسي‌., کلمات شبیه غشاءنازك‌ مغناط‌يسي‌.
دانلود فایل ها