ترجمه Magnetizable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قابل‌ مغناط‌يسي‌ كردن‌. می باشد

Magnetizable به چه معناست و Magnetizable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Magnetizable

قابل‌ مغناط‌يسي‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی قابل‌ مغناط‌يسي‌ كردن‌., ترجمه قابل‌ مغناط‌يسي‌ كردن‌., کلمات شبیه قابل‌ مغناط‌يسي‌ كردن‌.
دانلود فایل ها