ترجمه Magnetoelectric در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مربوط‌ به‌ الكتريسيته‌ القايي‌. می باشد

Magnetoelectric به چه معناست و Magnetoelectric یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Magnetoelectric

مربوط‌ به‌ الكتريسيته‌ القايي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی مربوط‌ به‌ الكتريسيته‌ القايي‌., ترجمه مربوط‌ به‌ الكتريسيته‌ القايي‌., کلمات شبیه مربوط‌ به‌ الكتريسيته‌ القايي‌.
دانلود فایل ها