ترجمه Magnetostriction در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تغيير شكل‌ براثر مغناط‌يس‌. می باشد

Magnetostriction به چه معناست و Magnetostriction یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Magnetostriction

تغيير شكل‌ براثر مغناط‌يس‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تغيير شكل‌ براثر مغناط‌يس‌., ترجمه تغيير شكل‌ براثر مغناط‌يس‌., کلمات شبیه تغيير شكل‌ براثر مغناط‌يس‌.
دانلود فایل ها