ترجمه Mahogany در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مايل‌ به‌ قرمز. می باشد

Mahogany به چه معناست و Mahogany یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mahogany

مايل‌ به‌ قرمز. به خارجی , ریشه انگلیسی مايل‌ به‌ قرمز., ترجمه مايل‌ به‌ قرمز., کلمات شبیه مايل‌ به‌ قرمز.
دانلود فایل ها