ترجمه Main Memory در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حافظ‌ه‌ اصلي‌. می باشد

Main Memory به چه معناست و Main Memory یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Main Memory

حافظ‌ه‌ اصلي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی حافظ‌ه‌ اصلي‌., ترجمه حافظ‌ه‌ اصلي‌., کلمات شبیه حافظ‌ه‌ اصلي‌.
دانلود فایل ها