ترجمه Main Program در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای برنامه‌ اصلي‌. می باشد

Main Program به چه معناست و Main Program یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Main Program

برنامه‌ اصلي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی برنامه‌ اصلي‌., ترجمه برنامه‌ اصلي‌., کلمات شبیه برنامه‌ اصلي‌.
دانلود فایل ها