ترجمه Mainstay در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (دريا نوردي‌) مهار اصلي‌ كه‌ از نوك‌ شاه‌ دگل‌ تا پاي‌ می باشد

Mainstay به چه معناست و Mainstay یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mainstay

(دريا نوردي‌) مهار اصلي‌ كه‌ از نوك‌ شاه‌ دگل‌ تا پاي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (دريا نوردي‌) مهار اصلي‌ كه‌ از نوك‌ شاه‌ دگل‌ تا پاي‌, ترجمه (دريا نوردي‌) مهار اصلي‌ كه‌ از نوك‌ شاه‌ دگل‌ تا پاي‌, کلمات شبیه (دريا نوردي‌) مهار اصلي‌ كه‌ از نوك‌ شاه‌ دگل‌ تا پاي‌
دانلود فایل ها