ترجمه Major Seminary در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دانشكده‌ علوم‌ روحاني‌ جماعت‌ كاتوليك‌. می باشد

Major Seminary به چه معناست و Major Seminary یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Major Seminary

دانشكده‌ علوم‌ روحاني‌ جماعت‌ كاتوليك‌. به خارجی , ریشه انگلیسی دانشكده‌ علوم‌ روحاني‌ جماعت‌ كاتوليك‌., ترجمه دانشكده‌ علوم‌ روحاني‌ جماعت‌ كاتوليك‌., کلمات شبیه دانشكده‌ علوم‌ روحاني‌ جماعت‌ كاتوليك‌.
دانلود فایل ها