ترجمه Major Term در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شرط‌ عمده‌ واساسي‌. می باشد

Major Term به چه معناست و Major Term یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Major Term

شرط‌ عمده‌ واساسي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی شرط‌ عمده‌ واساسي‌., ترجمه شرط‌ عمده‌ واساسي‌., کلمات شبیه شرط‌ عمده‌ واساسي‌.
دانلود فایل ها