ترجمه Malacone در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (nocalam) نوعي‌ زرقون‌ يا زرگون‌ قهوه‌اي‌. می باشد

Malacone به چه معناست و Malacone یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Malacone

(nocalam) نوعي‌ زرقون‌ يا زرگون‌ قهوه‌اي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (nocalam) نوعي‌ زرقون‌ يا زرگون‌ قهوه‌اي‌., ترجمه (nocalam) نوعي‌ زرقون‌ يا زرگون‌ قهوه‌اي‌., کلمات شبیه (nocalam) نوعي‌ زرقون‌ يا زرگون‌ قهوه‌اي‌.
دانلود فایل ها