ترجمه Male Sterile در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گامت‌ هاي‌ عقيم‌ وبي‌ خاصيت‌ نر. می باشد

Male Sterile به چه معناست و Male Sterile یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Male Sterile

گامت‌ هاي‌ عقيم‌ وبي‌ خاصيت‌ نر. به خارجی , ریشه انگلیسی گامت‌ هاي‌ عقيم‌ وبي‌ خاصيت‌ نر., ترجمه گامت‌ هاي‌ عقيم‌ وبي‌ خاصيت‌ نر., کلمات شبیه گامت‌ هاي‌ عقيم‌ وبي‌ خاصيت‌ نر.
دانلود فایل ها